Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

- Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

- Lhůta pro odstupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícícho po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

- Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným E-shopu CZUB, Česká zbrojovka a.s., Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod 688 01, eshop@czub.cz (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

- Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

- Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

- Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod 688 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

- Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

- Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámením se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Nahoru